Regulamin

Pomimo zewnętrznej formuły SEBRING.PL nie jest sklepem internetowym! Stanowi jedynie wygodną bazę informacyjną o produktach możliwych do zamówienia, a wszystkie warunki transakcji są każdorazowo indywidualnie uzgadniane z klientem.
 

Serwis SEBRING.PL działający pod adresem www.sebring.pl prowadzony jest przez ATC-Mot z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sobolewskiej 8 (BOK: Łysakowska 25, Warszawa) NIP 5212103730, e-mail: atc@atc.com.pl, nr telefonu 228125950.

Regulamin Serwisu.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, z Serwisu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – ATC-MOT z siedzibą w 02-908 Warszawa ul. Sobolewska 8, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5212103730, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 339969, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje przy udziale Serwisu sprzedaży towarów.
2. Serwis – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zapoznanie się z ofertą ATC-Mot.
3. Nabywca – Użytkownik, który drogą internetową zawarł Umowę sprzedaży.
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przy wykorzystaniu Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
5. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
8. Użytkownik – użytkownik internetu, korzystający ze Serwisu, nabywający lub zamierzający nabyć towary oferowane przez Sprzedawcę m.in. za pośrednictwem Serwisu.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1. Serwis jest ogólnodostępny.
2. Użytkownik może korzystać ze Serwisu za pośrednictwem typowych urządzeń komunikujących się z Internetem, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
3. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Serwisu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Serwisu (w tym elementów graficznych) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Serwisu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
4. Znajdujące się w Serwisie zdjęcia produktów, wykresy, rysunki mogą mieć w indywidualnych przypadkach charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie przy tym prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych wyrobu. Nie obniża to w żadnym razie parametrów i właściwości zamawianego przez Nabywcę produktu i nie może stać się podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o dodatkowy kontakt z SEBRING.PL.

Zamówienia – zawieranie umów
1. Użytkownik, przeglądając strony Serwisu, w szczególności prezentujące towary i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. ATC-Mot zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o dodatkowy kontakt z SEBRING.PL.
2. Przystąpienie do procesu zamówienia i zawarcia umowy wymaga bezpośredniego kontaktu z ATC-Mot.
3. Po ustaleniu przedmiotu transakcji - ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik jest proszony o podanie danych służących do określenia:
a. adresu dostawy / danych nabywcy,
b. rodzaju dokumentu zakupu (paragon, faktura VAT).
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
5. Zamówienia mają status zamówień indywidualnych. Zamówienia dokonuje się poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z ATC-Mot.
6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Informacja wysłana  pocztą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
7. Jeżeli ATC-Mot nie może wypełnić zawartej umowy z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
8. W wypadku, gdy ATC-Mot nie może wykonać zobowiązania wynikającego z umowy z powodu choćby przejściowej niemożności realizacji dostarczenia towaru o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez wypełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego zastępczego świadczenia i prawie do odstąpienia od umowy.

Cena i płatność
1. Wszystkie ceny podawane w serwisie SEBRING.PL są wyrażone w złotych polskich (PLN) nie są cenami wiążącymi. Cena staje się wiążącą w chwili złożenia przez klienta zamówienia w ATC-Mot i przyjęcie tegoż zamówienia do realizacji przez ATC-Mot. Cena uzgadniana jest każdorazowo indywidualnie z Klientem. Może zostać doliczona dodatkowa opłata transportowa.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ATC-Mot towar, w tym za koszty dostawy wg zasad określonych indywidualnie dla transakcji, w szczególności jest to przedpłata i płatność przy odbiorze.
3. Płatności za nabyte w ATC-Mot przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są w formie przelewu, przekazu pocztowego itp.
4. Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
5. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

Dostawa
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów określonych jako „wykonywane na zamówienie”, dla których czas może być dłuższy od wcześniej określonego, o czym klient jest informowany.
2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w ATC-Mot jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest uzgodniony indywidualnie z Klientem punkt odbioru osobistego.
3. Towar zamówiony dostarczany jest firmą kurierską (DPD, GLS,UPS itd.), bądź pocztą.
4. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia ( wykonanie ew.płatności-rejestracja wpłaty, realizacja usługi wykonania bądź konfekcjonowania produktu, wystawienie dokumentów wysyłkowych/sprzedaży, spakowanie paczki, czas: min.3dni robocze) oraz czas dostawy: min. 4 dni robocze.
5. Zamawiający Klient może w każdej chwili dowiedzieć się o statusie wysyłki. Dokument gwarancyjny oraz faktura VAT albo paragon mogą zostać dosłane oddzielnie pocztą. W przypadku nie otrzymania któregokolwiek z tych dokumentów należy to zgłosić dla uzupełnienia braków.
6. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę z otrzymanym produktem i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę tj. ATC-Mot, przy czym, jeżeli towar w momencie jego odebrania nosi ewidentne znamiona znacznych uszkodzeń należy nie odbierać przesyłki i wypełnić druk reklamacyjny (protokół szkody) koniecznie w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model. Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne a występuje podejrzenie uszkodzenia można w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody i po wcześniejszym kontakcie z ATC-Mot uszkodzony towar na koszt ATC wysłać za pośrednictwem DPD na adres: ATC-Mot, ul. Sobolewska 8, 02-908 Warszawa.
7. Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po upływie tego czasu reklamacje uszkodzonego w dostawie towaru nie są uwzględniane. Spisany protokół należy przesłać na adres ATC-Mot wraz z dołączonymi do przesyłki dokumentami. Dalsze postępowanie reklamacyjne jest możliwe tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków.
Ochrona danych osobowych
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w dalszej części Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne, gwarancja
1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy, zakupionego towaru oraz korzystania z Serwisu.
2. Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Użytkownika, można skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.
3. Reklamację można składać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
e. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
5. ATC-Mot rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadkach wymagających dodatkowych ekspertyz, w tym ekspertyzy producenta, czas rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu do 30 dni, o czym Reklamujący jest poinformowany pisemnie.
Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie
1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej.
2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
6. Skorzystanie z prawa zwrotu jest możliwe, jeżeli spełnione są następujące warunki: produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony oraz do zwracanego produktu dołączona jest gwarancja oraz otrzymywany na życzenie wypełniony formularz zwrotu. W przypadku zwrotu produktu, który nie spełnia powyższych wymagań, będzie on odesłany na koszt Odbiorcy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotowi ulega cena uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.
8. ATC-Mot zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Kupującego, jeśli Kupujący odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

Przerwy techniczne
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Polityka Prywatności
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli ATC-Mot.
2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Serwisu.
3. ATC-Mot dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dane osobowe
1. Podczas składania zamówień, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę: imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.
3. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis oraz zamieszczone w nim informacje dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
4. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem internetu. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. firmom kurierskim i producenckim w przypadku dostawy bezpośredniej.
6. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
8. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

Projekt i wykonanie: magiastron.pl